Biroul Autoritate Tutelară Consilier asistent – 1 post

Social

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

La Birou Autoritate Tutelară:

1 post – consilier asistent

Condiţii :  

  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile:  psihologie, asistență socială , sociologie. 
  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an.
  Cunostințe operare pe calculator – nivel mediu.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Bibilografie :      

1. Constituția României
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea I, Partea III, Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII;
3. LEGEA  nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată  –   CARTEA I – Despre persoane și CARTEA a II-a – Despre familie.
4. LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
5. LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
6. LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
7. LEGEA nr. 17/2000, privind Asistența socială a persoanelor vârstnice , republicată cu completările și modificările ulterioare.
8. LEGEA nr. 272/2004 privind Protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare
9. O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu completarile și modificarile ulterioare.
Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 05.12.2019 ora 09.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr. 22, mansardă.

Interviul va avea loc în data de 10.12.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 05.11.2019 – 25.11.2019, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Piaţa Mică, nr. 25, cam. 109 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, situat în mun. Sibiu, Piaţa Mică, nr. 25, cam. 109,  telefon nr. 0269/208800, interior 835, sau pe  www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip  (Descărcați Formularul de înscriere tip).
2. CV, modelul comun european  (Descărcați Curriculum Vitae).
3. Copia actului de identitate.
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar.
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.


ATRIBUŢIILE POSTULUI :


1. La solicitarea instanţei de judecată ,intocmeşte lucrările necesare in cauzele privind tutela si curatela pentru minori şi majori, în cazurile prevăzute de lege.
2. La solicitarea notarului public intocmeste referat privind autorizarea incheierii actelor juridice si numirea curatorului special care il asista sau reprezinta pe minor respectiv il reprezinta pe bolnavul pus sub interdictie judecatoreasca la incheierea actelor de dispozitie sau în procedurile succesorale.
3. Tine evidenta dosarelor de tutela minor şi tutela bolnav pus sub interdicţie, îndeplineste atributii referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului si ale bolnavului pus sub interdictie judecatoreasca sau dupa caz cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile minorului sau ale bolnavului pus sub interdictie judecatoreasca.
4. Intocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate în teren, raport de anchetă psihosocială la solicitarea birourilor notariale, privind măsurile ce se vor lua față de copiii minori ca urmare a desfacerii căsătoriei prin divorţ .
5. Întocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate în teren, anchete psihosociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind divorţul , stabilirea locuinţei minorilor şi a autorităţii părinteşti cu privire la aceştia, stabilirea contribuţiei de întreţinere, stabilire program mentinere legături personale între copii și părintele separat, tăgada paternităţii, stabilirea paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, modificare măsuri luate faţă de un minor prin sentinţa judecătorească sau procedură notarială, ajutor public judiciar, tutelă etc..
6. Intocmeşte in baza investigatiilor efectuate in teren, referate şi acorda asistenţă şi consiliere persoanelor vârstnice , în vederea încheierii unor acte juridice translative de proprietate, conform  Legii 17/2000, cu modificările ulterioare.
7. In cazul persoanei vârstnice care are domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sibiu, intocmește anchetă socială, in termen legal, ca urmare a sesizărilor cu privire la neexecutarea obligației de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al actului juridic de instrăinare a bunurilor de către persoana vârstnică și solicită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială sa realizeze in maxim trei zile de la solicitare , o investigație privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale. In baza anchetei sociale și a rezultatului investigațiilor, inițiază demersurile necesare în vederea executării obligațiilor inscrise în actul juridic încheiat sau solicită instantei judecătoresti rezilierea contractului de întreținere în nume propriu și în interesul persoanei întreținute, pentru neîndeplinirea obligațiilor din contract și dacă este cazul, formulează plângere penală.
8. La solicitarea organului judiciar , asistă la audierea martorului minor în vârsta de până la 14 ani, potrivit prevederilor art .124 al. 2 din Codul de Procedură Penală.
9. Verifica in teren si intocmeste anchete sociale privind completarea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazurile prevazute de lege.
10. Autorizează retragerea sumelor de bani din conturile deschise la o instituție de credit pe numele minorului/persoanei interzise și efectueaza un control efectiv asupra  modului in care aceste sume sunt utilizate de catre reprezentantul legal, in interesul minorului/persoanei interzise, potrivit legislației în vigoare. 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.