DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU Consilier juridic – 1 post

Social

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU – organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante (perioadă nedeterminată) din cadrul direcţiei:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consilier juridic, clasa I – grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic:

Condiţii specifice de participare:

   – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice,
   – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României, republicată
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI și  Partea VII;
 3. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Cartea V,VI) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Cartea I,II,III) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
11. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel: 
    – proba scrisă în data de 18.11.2019, ora 1000; 
    – interviu în data de 21.11.2019 ora 1000.
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de  20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, cam. P30.

Dosarul de concurs conține:

1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip);
2. Curriculum vitae, modelul european (Descărcați Curriculum Vitae);
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, după verificarea conformităţii copiei, originalul  să se restituie.

Atribuţiile postului:
– Asigură la solicitarea directorului executiv şi poartă răspunderea, pentru reprezentarea legală şi la termen a instituţiei, în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii, prin desemnare/delegare, împuternicire sau mandat expres;
– Asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care instituția este parte, urmărind:
  o redactarea, semnarea, asigurarea avizării și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, acțiuni, întâpinări, cereri reconvenționale, precizări, concluzii scrise și alte asemenea, în termenele legale, potrivit calității procesuale a instituției;
  o pregătirea și depunerea la dosare, în termen legal, a materialelor probatorii (înscrisuri, expertize, etc.) și martori, după caz;
  o urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțe și propunerea și promovarea, acolo unde este cazul, a căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate, pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluții;
  o asigură comunicarea în scris a hotătârilor judecătorești, compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, în scopul punerii în executare a acestora;
  o întocmirea referatelor pentru obținerea titlurilor executorii și comunicarea acestora către persoanele interesate
– Conduce evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, urmărind asigurarea reprezentării în faţa instanţei conform termenelor;
– Acordă consultanţă de specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora compartimentelor din aparatul de specialitate, la cererea scrisă a acestora, cu respectarea normelor şi principiilor legale în materie; studiază în prealabil problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de drept pendinte cauzei; redactează şi furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată;
– Îndrumă şi sprijină serviciile/ compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/sau contracte, pe care le avizează, din punct de vedere juridic, redactând în toate situaţiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea şi/sau neoportune, întocmind rapoarte de neavizare cu indicarea neconcordanţei actului supus avizării cu normele legale;
– Avizează dispoziţiile emise de către Directorul Executiv al serviciului;
– Acordă consultaţii cu caracter juridic în domeniile de activitate ale serviciului;
– Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; 
– Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către instituţie;
– Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
– Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare;
– Vizează pentru legalitate, la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emise de conducerea serviciilor instituției;
– Verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor primarului, deciziilor directorului executiv al serviciului precum şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local.
– Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de conducerea serviciului sau la cererea compartimentelor/ serviciilor, dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei;
– Organizează informarea în scris a serviciilor şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare oficiale, publicaţiile şi literatura de specialitate în cadrul „bibliotecii juridice”, pe care o gestionează;
– Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări care sunt repartizare de directorul executiv, înregistrate la sediul instituţiei;
– Acordă asistenţă juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă instituției; 
– Urmăreşte la zi modificările ce apar în legislaţie și informează conducerea şi compartimentele interesate cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei precum și modul de aplicare; 
– Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele  stabilite
– Verifică şi după caz avizează contractele, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice; 
– Avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătură sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta; 
– Prezintă informaţii conducerii instituției cu privire la cazuistica în care instituţia este parte, în condiţiile legii;
– Asigură întocmirea materialelor, avizarea şi predarea lor spre aprobare Consiliului Local (proiecte de hotărări, rapoarte prezentate de compartimentele de specialitate ale serviciului  promovate pe linie de asistenţă socială).
– Primeşte de la Serviciul salarizare,  financiar-contabil situaţia debitelor și ia măsuri pentru recuperarea acestora;
– Colaborează cu Serviciul juridic din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Sibiu, care are atribuţii de îndrumare, coordonare şi control al activităţii juridice desfăşurate la nivelul serviciului public.
– Colaborează cu departamentele din cadrul instituţiei în vederea identificării şi evaluării potenţialelor riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică şi asigură consultanţă juridică conform legislaţiei în domeniu;
– Redactează toate actele şi documentele care se referă la activitatea compartimentului;
– Elaborează procedurile de sistem/operaționale privind activitățile pe care le desfășoară în cadrul compartimentului.
– Identifică riscurile și participă la elaborarea Registrului riscurilor.
– Asigură arhivarea documentelor instrumentate.
– Păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor la care are acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
– Respectă normele de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, ale Regulamentului de organizare si functionare al instituţiei, Regulamentului de ordine interioară a instituţiei, Codului Etic.
– Este obligată să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu art. 22 şi art. 23 alin. 1 lit. a), c), d), e), f), g), h), i) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
– Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
– Execută și alte activități stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotătâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului și decizii ale directorului executiv.
 

Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3 și la nr. de tel. 0269/208929, persoană de contact Mircea Nica, consilier juridic Birou Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.