Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului în Municipiul Sibiu Consilier juridic gr. I – 1 post Inspector de specialitate gr. II – 1 post Șef birou gr. I – 1 post

Social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SIBIU – SERVICIUL PUBLIC DE MANAGEMENT SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

    – la Compartimentul Juridic: Consilier juridic gr. I – 1 post;
    – la Biroul Salubrizare și Protecția Mediului: Inspector de specialitate gr. II – 1 post;
    – la Biroul Salubrizare și Protecția Mediului: Șef birou gr. I – 1 post.

CONDIŢII GENERALE:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC GR. I:
– Studii superioare în domeniul științe juridice absolvite cu diplomă de licență;
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani
– Cunoștințe operare calculator – nivel mediu.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. II:
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
– Cunoștințe operare calculator – nivel mediu.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ȘEF BIROU GR. I:
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
– Cunoștințe operare calculator – nivel mediu.

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC GR. I:
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Titlul IV, Titlul V, Partea V, Partea VI, Titlul I, Titlul III, Partea VII, Partea VIII;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, Cartea a III-a, Titlul VI;
3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, Cartea I, Cartea a II-a;
4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
9. Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
10. Legea nr. 101/2006  a serviciului  de salubrizare a localităților, republicată;
11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările  intervenite până la data organizării concursului.

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. II:
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Titlul IV, Titlul V, Partea V, Partea VI, Titlul I, Titlul III, Partea VII, Partea VIII;
2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
3. Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
4. Legea nr. 101/2006  a serviciului  de salubrizare a localităților, republicată;
5. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 
6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
7. H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu, republicată în temeiul H.C.L. nr. 389/2012, cu modificările și completările aduse prin H.C.L. nr. 142/2015, nr. 144/2017, nr. 177/2017, nr. 482/2017 și H.C.L. nr. 412/2018;
8. H.C.L. nr. 36/2017, modificată prin H.C.L. nr. 447/2017 și H.C.L. nr. 311/2018.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările  intervenite până la data organizării concursului.

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE ȘEF BIROU GR. I:
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Titlul IV, Titlul V, Partea V, Partea VI, Titlul I, Titlul III, Partea VII, Partea VIII;
2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
3. Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
4. Legea nr. 101/2006  a serviciului  de salubrizare a localităților, republicată;
5. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 
6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
9. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
10. H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu, republicată în temeiul H.C.L. nr. 389/2012, cu modificările și completările aduse prin H.C.L. nr. 142/2015, nr. 144/2017, nr. 177/2017, nr. 482/2017 și H.C.L. nr. 412/2018;
11. H.C.L. nr. 36/2017, modificată prin H.C.L. nr. 447/2017 și H.C.L. nr. 311/2018.
Actele normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

DOSARUL DE CONCURS va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copie carnet de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul  de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la sediul Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului din Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16, astfel:
      * Afișare rezultate selecție dosare: 04.11.2019
      * Proba eliminatorie – verificarea abilităților de lucru cu calculatorul (Word, Excel): 18.11.2019, ora 09:00
      * Proba  scrisă:  18.11.2019,  ora 13:00
      * Interviul:  22.11.2019, ora 10:00
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului din Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16, până la data de 30.10.2019, ora 16:00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă va avea loc în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei, iar analiza acestora va avea loc în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse va avea loc imediat după soluționarea acestora.

Rezultatele finale se vor afișa în termen de o zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor depuse pentru ultima probă a concursului.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului din Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 – doamna Claudia Roșca, telefon: 0369.424420 sau pe site-ul www.sibiu.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.