DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU Consilier asistent – 1 post (Biroul Protecţia Copilului) Consilier superior – 1 post (Biroul Venit Minim Garantat)

Social

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU – organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuţie temporar vacante (perioadă determinată) din cadrul direcţiei:

I. Consilier, clasa I – grad profesional asistent din cadrul Biroului Protecţia Copilului (BPC-ocupare pe perioadă determinată):

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii specifice de participare:

  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în psihologie/psihopedagogie/ asistenţă socială/ştiinţe juridice,
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an

Bibliografie concurs:

1. Constituţia României, republicată
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII;
3. Legea nr. 272/2004  privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
4. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
5. Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare
6. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
7. Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate
8. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 

Atribuţiile postului de consilier asistent BPC:
– depistarea situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de pãrinţii sãi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale pãrinţilor;
– întocmirea planului de servicii și a referatului de aprobare al acestuia destinat furnizării de servicii de consiliere socială, psihologică, informare drepturi și obligații pentru prevenirea separării copilului de familie;
– asigurarea de servicii de consiliere destinate copilului aflat în risc social și familiei acestuia;
– asigurarea aplicării măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și al comportamentului delicvent și al abandonului școlar;
– monitorizarea cazurilor de violență in familie şi colaborarea în acest sens cu instituţiile/ONG care desfășoară activități în acest sens;
– monitorizarea evoluţiei dezvoltãrii copilului şi modul în care pãrinţii acestuia îşi exercitã drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o mãsurã de protecţie specialã şi a fost reintegrat în familia naturală;
– solicitarea luării unei mãsuri de protecţie speciale pentru copiii a căror dezvoltare este primejduită în familia naturală;
– identificarea şi monitorizarea cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;
– eliberarea de dovezi părinților care notifică instituției intenţia de a pleca la muncă în străinătate;
– organizarea de programe de educație parentală destinate părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
– verificarea modului în care tutorele își îndeplinește obligațiile legale față de minorii  pentru care instanța a dispus instituirea tutelei;
– monitorizarea menținerii relațiilor personale ale copilului separat de unul dintre părinți cu celălalt părinte;
– prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare;
– întreprinderea de demersuri în vederea înregistrării în registrul de stare civilă a copiilor care nu posedă certificat de naștere, precum și a copilului părăsit de mamă în maternitate;
– verificarea activităților desfășurate de către asociațiile care beneficiază de subvenție acordată conform prevederilor Legii nr. 34/1998.
– prevenirea și combaterea violenței domestice;

 II.  Consilier, gradul profesional superior din cadrul Biroului Venit Minim Garantat (BVMG- ocupare pe perioadă determinată)

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute art. 465 coroborat cu art. 613 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Condiţii specifice de participare:

  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială/ştiinţe economice.
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Bibliografie concurs:

 1. Constituţia României, republicată
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII;
 3. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001  privind  venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 8. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social
 9. ORDIN Nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
10. Legea nr. 114/1996 privind locuintele, cu modificarile si completarile ulterioare


Atribuţiile postului de consilier superior BVMG:
1. In aplicarea prevederilor legale privind venitul minim garantat:
     – primeste,verifica si inregistreaza in regim de ghiseu cererile de acordare a ajutorului social si declaratiile pe proprie raspundere,intocmite potrivit modelului tipizat
     – soluţioneaza cererile de acordare a ajutorului social, în termen legal.
     – verifica actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
     – efectueaza in termen legal anchetele sociale la domiciliul/resedinta solicitantilor pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare
     – prezinta la secretarul municipiului pentru avizare a cererilor si declaratiilor pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului social insotite de actele doveditoare fisele de calcul si anchetele sociale
     – intocmeste in termen legal si prezentarea primarului, spre aprobare prin dispozitie a referatelor privind propunerile de stabilire/respingere a dreptului la ajutor social
     – comunica in termen legal solicitantilor dispozitiile de acordare/respingere a dreptului la ajutor social
     – intocmeste referatele pentru schimbarea la cerere sau din oficiu a titularului ajutorului social si le prezinta  spre aprobare primarului;comunica celor interesati in termen legal dispozitiile
     – afiseaza lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local
     – urmareste indeplinirea de catre beneficiarii ajutorului social a obligatiilor ce le revin
     – efectueaza anchetele sociale in termen legal,in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social
     – intocmeste referatele privind modificarea cuantumului ajutorului social,suspendarea/incetarea dreptului de la caz la caz, si le prezinta spre aprobare primarului;comunica celor interesati in termen legal dispozitiile emise de primar.
2. In vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece:
     – primeste,verifica si inregistreaza in regim de ghiseu cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei si declaratiile pe proprie raspundere, intocmite potrivit modelului tipizat
     – verifica actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
     – afiseza lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei
     – solicita acte doveditoare care atesta componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia si acte doveditoare privind locuinta si alte bunuri detinute de acestia incluziv in alte unitati administrativ teritoriale
     – efectueaza anchetele sociale in cazul solicitarii ajutorului pentru energie electrica/pentru celelalte ajutoare de incalzire in situatii de suspiciuni
     – asigura comunicarea, in termen legal, a dispozitiilor primarului privind stabilirea dreptului la ajutor/respingere dreptului
     – asigura comunicarea, in termen legal,a dispozitiilor primarului pentru stabilirea ajutorului de incalzire a locuintei pe parcursul sezonului rece
     – intocmeste referate privind modificare/incetarea dreptului la ajutor pentru incălzirea locuintei si la prezinta primarului spre aprobare;
     – asigura comunicarea, in termen legal, a dispozitiilor primarului privind modificare/incetarea dreptului la ajutor pentru inclzirea locuintei.
3. Pentru acordare ajutoare de urgenta, alte ajutoare:
     – primeste şi soluţioneaza pe baza de ancheta sociala cererile pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotarare de consiliu local, lege.
     – primeste şi soluţioneaza cererile pentru acordarea de ajutoare de înmormântare, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social
4. Pentru acordarea dreptului de a beneficia de serviciile cantinei sociale:
     – primeste in regim de ghiseu cererile de acordare, gratuit sau contra cost, a mesei la Cantina Municipiului Sibiu; 
     – efectueaza pentru fiecare caz în parte ancheta sociala 
     –  intocmirea referatului privind propunerea de acordare sau, după caz, neacordare a serviciilor de asistenţă socială prestate de Cantina Municipiului Sibiu si inaintarea lui spre aprobare,primarului
     – comunicarea solicitantilor a modului de soluţionare a cererilor de acordare 
5. Intocmeşte anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor  referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar, în cadrul programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”.
6. Intocmeşte anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare.
7. În aplicarea prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuintele cu modificarile si completarile ulterioare, în calitate inlocuitor al unui membru al secretariatului tehnic al Comisiei sociale a Consiliului Local Sibiu:
    a. verifica existența tuturor documentelor in dosarele depuse de solicitantii de locuinta;
    b. ține evidenta dosarelor;
    c. introduce dosarele in baza de date informatică;
    d. efectueaza anchetele sociale la solicitarea scrisă a Comisiei sociale;
    e. participa la audientele comisiei sociale si scrie fisele de audienta;
    f. redacteaza raspunsul la audiențe.
8. Elaborează procedurile operaționale/de sistem privind activitățile desfășurate în cadrul biroului.
9. Identifică riscurile și participă la întocmirea Registrului Riscurilor.
10. Intocmeşte anchete sociale, referate şi răspunsuri cu privire la scrisorile, sesizările, petiţiile cetăţenilor.
11. Deserveşte publicul conform programului stabilit de conducătorul serviciului.
12. Asigură arhivarea documentelor instrumentate.
13. Respectă confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legii nr.190/2018 și Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor în cadrul Direcției de Asistență Socială.
14. Este obligată să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu art. 22 şi art. 23 alin. 1 lit. a), c), d), e), f), g), h), i) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.
15. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
16. Obligația de a respecta confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, nr.679/2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libere circulație a acestor date, Legii nr.190/2018 și Politicii privind prelucarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor în cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu;
17. Execută și alte activități stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotătâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului, decizii ale directorului executiv și șefului ierarhic superior.


Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:

   – proba scrisă în data de 11.12.2019, ora 10:00; 
   – interviu în data de 16.12.2019 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de  8 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, cam. P30.

Dosarul de concurs conține:

1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, după verificarea conformităţii copiei, originalul să se restituie.

Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3 și la nr. de tel. 0269/208929, persoană de contact Mircea Nica, consilier Birou Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.