DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU – Anunță concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post:

Social

La Compartiment Arhivă – 1 post Arhivar

Cerinţele privind ocuparea postului sunt următoarele:

1. Nivelul postului: – funcţie contractuală de execuţie: arhivar 1A
2. Condiţiile de participare generale sunt:
    – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
3. Condiţiile de participare specifice sunt:
    – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
    – vechime în muncă – minim 5 ani;

Bibliografie propusă:

1. LEGEA  nr. 16/1996 republicată a Arhivelor Naționale;
2. Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivei Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
3. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul IV și Titlul V din Partea III, Titlul I și Titlul III din Partea VI, Partea VII – integrală;

Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, cam 107, astfel:

      – proba scrisă în data de 01.10.2019, ora 10:00;
      – interviu în data de 07.10.2019, ora 10:00.

Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 20.09.2019, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, cam 107, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice – pers. contact Tomuță Adela – tel. 0269/208934.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art. 31 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la sediul Serviciului Juridic,

Resurse Umane, Strategii și Achiziții Publice din cadrul Direcției Fiscale Locale Sibiu, cam. 107.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

– Data limită de depunere a dosarelor: 20.09.2019, ora 13:30.
– Afișare rezultat selecție dosare de concurs: 24.09.2019.
– Termen contestație selecție dosare de concurs: 25.09.2019.
– Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 26.09.2019.
– Proba scrisă: 01.10.2019, ora 10:00.
– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 02.10.2019.
– Termen contestație rezultat proba scrisă: 03.10.2019.
– Termen soluționare contestație rezultate proba de calculator și proba scrisă: 04.10.2019.
– Interviu: 07.10.2019, ora 10:00.
– Notare și comunicare interviu: 07.10.2019.
– Termen contestație rezultate interviu: 08.10.2019.
– Termen soluționare contestație rezultate interviu: 09.10.2019.
– Afișare rezultate finale concurs: 10.10.2019.

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la punctul 5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.