Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Muncitor calificat – 1 post

Social

Serviciul Public Grădina Zoologică, anunţă organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de:

   – muncitor calificat din cadrul compartimentului administrativ al Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, pe perioadă nedeterminată.

Nivelul postului: personal contractual vacant.

Condiţii de ocupare a posturilor;

Condiţii generale:

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

• Diplomă de minim opt clase; 
 O vechime în muncă de minim 9 ani;

BIBLIOGRAFIA:

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile  publice, cu modificarile și completarile ulterioare.
– Codul etic al Serviciului Public Gradina Zoologică.
– Instructiuni de lucru in sectorul maimute.
– Instructiuni de lucru in sectorul omnivore.
– Instructiuni de lucru în sectorul erbivore.
– Instrucțiuni de lucru în sectorul carnivore.
– Instrucțiuni de lucru în cazul evadarii animalelor.

DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului Serviciului Public Grădina Zoologică;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care  sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.

În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.

Actele prevãzute la lit. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 142, astfel:

   – Probă practică – eliminatorie 17.01.2020,  ora 11:00  
   – Proba scrisă  22.01.2020, ora 11:00
   – Interviul: 28.01.2020, ora 11:00

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 23.12.2019 – 14.01.2020, la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică, din Sibiu,  Calea Dumbrăvii nr. 142 astfel: luni – joi, între orele  9:00 – 16:00, vineri, între orele 9:00 – 13:00.

Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public Grădina Zoologică din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 142, telefon 0269/252996 sau pe pagina de internet.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.