Angajare Serviciul Cadastru Inspector de specialitate debutant – 1 post

Social

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 – anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante :

Serviciul Cadastru :

1 post – Inspector de specialitate debutant

Condiţii :

• studii universitare de licență absolvite cu diploma de absolvire, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de absolvire sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Inginereşti
• cunoștinte de operare calculator, nivel mediu

Bibilografie :

 1. Constituția României;
 2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ- TITLUL III, Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului funciar (republicată şi actualizată);
 4. Legea nr. 1/2000 – Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (actualizată);
 5. Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare (republicată şi actualizată);
 6. Legea nr. 247/2005 – Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (actualizată);
 7. Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară (actualizat);
 8. HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile și funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.
  Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului. Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 31.10.2019 ora 08.30, respectiv ora 12.00 proba scrisă, la Primăria Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr. 25. Interviul va avea loc în data de 05.11.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 09.10.2019-22.10.2019, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, Piaţa Mică nr. 25, cam. 109.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 835, persoană de contact Comaniciu Grațiela, consilier superior, e-mail gratiela.comaniciu@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

       DOSARUL DE CONCURS :
 1. Cerere de înscriere (Descărcați Formularul de înscriere tip)
 2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
 3. Copia actului de identitate
 4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
 6. Cazierul judiciar
 7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

ATRIBUȚII SPECIFICE :

 1. Verifică planurile parcelare și planurile de încadrare în tarla, eliberarează planurile de punere în posesie în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară;
 2. Trasează parcele și întocmește procese verbale de predare- primire în cazul terenurilor vândute de către municipiul Sibiu;
 3. Participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Sibiu și asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 4. Ține evidența scriptică și electronică a numerelor cadastrale, nume, vecinătăți, listă proprietari, actualizând datele în aplicația M2N, tema “Administrare cadastru”;
 5. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de Comisia locală de fond funciar a municipiului Sibiu, prelucrează datele culese în teren cu ajutorul programelor informatice, întocmește planurile de punere în posesie și planurile parcelare, asigură punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, întocmește procesele verbale de punere în posesie și toate documentele necesare eliberării titlurilor de proprietate și răspunde de exactitatea datelor înscrise în acestea;
 6. Identifică bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001;
 7. Reglementează situația juridică a acestor bunuri în evidențele patrimoniale ale municipiului Sibiu și asigură evidența acestora;
 8. Propune primarului municipiului Sibiu valorificarea bunurilor imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001, în condițiile legislației în vigoare;
 9. Constituie și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și răspunde de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în aceasta;
 10. Execută ridicări topografice pentru întocmirea planurilor de situaţie şi răspunde de exactitatea datelor cuprinse în documentaţii;
 11. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează şi răspunde de modul de utilizare a acestora;
 12. Constituie şi actualizează baza de date a cadastrului pe suport informatic;
 13. Verifică în teren și întocmește procesele verbale de vecinătate cu domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, răspunzând de exactitatea și legalitatea datelor pe care le operează;
 14. Verifică în teren și certifică suprafețele și lipsa sarcinilor în cazul imobilelor cedate municipiului Sibiu;
 15. Rezolvă în termenul legal petițiile primite de la cetăţeni;
 16. Asigură utilizarea, întreținerea și depozitarea aparaturii din dotarea serviciului conform reglementărilor în vigoare;
 17. Execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.