Angajare Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu Șef Birou gr. II – 1 post

Social

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155  anunţă concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a

1 post – Șef Birou gr.II – la Biroul Întreținere Utilități și Control Construcții Funerare
 
Nivelul postului: personal de conducere

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
                                                                                                    
Cerinţele specifice privind ocuparea postului sunt următoarele:

1. Nivelul postului: funcţie de conducere.
2. Gradul profesional: grad II.
3. Cerinţe privind ocuparea postului: 
       studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, ştiinţe inginereşti.
       cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
       vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani .

Bibliografia:

• O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, secțiunile referitoare la administrația publică locală, consiliile locale, primar, personalul contractual din autoritățiile și instituțiile publice, codul de conduită al personalului contractual;
• H.C.L Sibiu nr. 13/2003 privind înființarea Serviciului Public de interes local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu;
• H.C.L. Sibiu nr. 437/2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Cimitirului Municipal Sibiu;
• H.C.L. Sibiu nr. 244 /2007 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului Municipal Sibiu;
• ORDIN Nr.  261/1982 al Ministerului Sănătății privind aprobarea Regulamentului tip privind administrarea cimitirelor și crematoriilor localităților;
• LEGEA nr. 379/2003, (*actualizată*) privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război;
• ORDIN nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
• LEGEA nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
• LEGEA nr. 50/1991 (**republicata**) (*actualizată*) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
• ORDONANTA GUVERNULUI nr. 71/2002 (*actualizată*) privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
• HOTARAREA GUVERNULUI nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
• HOATĂRÂREA GUVERNULUI nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.
• LEGEA nr. 10/1995 (*actualizată*) privind calitatea in constructii;
► Pentru legislația menționată, se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.

Desfășurarea concursului:

Tipul probelor de concurs: Proba practică, scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155.

– Depunerea dosarelor:        11.10.2019 – 24.10.2019    ora 12:00
– Selecția dosarelor:  28.10.2019
– Data desfășurării concursului:      05.11.2019 
       Proba practică / scrisă: 05.11.2019 (ora 10:00 / 12:00)
       Interviu : 11.11.2019
– Rezultate finale:     14.11.2019

Dosarul de concurs:

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

1. Cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P. Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate din Registrul General de Evidenţă a Salariatilor;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de către medicul de familie sau de catre unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În situația în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Documentele solicitate (actul de identitate, diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon nr. 0269-252208.

FIŞA POSTULUI
Șef Birou Întreținere Utilități și Control Construcții Funerare

Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului :

1. Acordă asistenţa tehnică în cazul lucrărilor executate de construcţie a monumentelor funerare;
2. Urmăreşte ca execuţia monumentelor funerare să se facă în conformitate cu avizul eliberat de directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu. În acest sens se va urmări:
    a) Încadrarea construcţiei în perimetrul cesionat;
    b) Alinierea construcţiei faţă de construcţiile învecinate;
    c) Monumentele învecinate construcţiei noi să nu fie deteriorate;
    d) Înălţimea trotuarului să nu depăşească înălţimea trotuarelor învecinate;
    e) Înălţimea construcţiei (exclusiv crucea) să nu depăşească 30 cm în zonele evanghelică, romano-catolică, reformată şi zona sere;
    f) Înălţimea construcţiei (exclusiv crucea) să nu depăşească 80 cm în celelalte zone;
   g) Transportul pământului să se facă la locurile stabilite în aceeaşi zi în care se face săpătura;
   h) În cazul săpăturilor şi descoperirii de oseminte, acestea să fie depuse la partea cea mai de jos a construcţiei; 
   i) Fântînile executate pentru cavouri să nu rămână descoperite;                
   j) Executarea de către constructori a curăţeniei după terminarea lucrărilor;
   k) Încadrarea execuţiei în termenul stabilit prin avizul de construcţie; 
   l) Urmărirea execuției de monumente funerare se va face în toate zonele cimitirului, cu precădere în zona M, unde numărul acestor construcții este foarte mare.
3. Are obligaţia de a lua măsuri pentru întreruperea oricărei  lucrări, dacă se constată lipsa avizului de construcţie. Lucrarea se poate relua numai după intrarea în legalitate.
4. Are obligaţia ca împreună cu comisia stabilită de conducerea unităţii, să inventarieze toate monumentele funerare construite fără aviz şi cele construite pe două locuri fără să aibă rezerva cesionată de către Administraţia Cimitirului;
5. Are obligaţia de a sesiza deteriorarea de către constructori a aleilor de circulaţie auto şi a   zonelor verzi, deteriorarea coșurilor de gunoi, distrugerea arborilor și arbuștilor ;
6. Are obligaţia de a participa la inventarierea monumentelor deteriorare. 
7. Are obligaţia ca împreună cu comisia stabilită de conducerea unităţii să inventarieze pe teren mormintele părăsite şi neîngrijite;
8. Are obligaţia de a inventaria împreună  cu comisia stabilită de conducere,  arborii uscaţi sau înclinaţi, care pot produce pagube asupra monumentelor funerare şi de a face propuneri de tăiere sau toaletare. 
9. Are obligația de a coordona activitatea de întreținere și reparație a utilajelor și dispozitivelor de lucru ;
10. Are obligația de a coordona întreținerea rețelelor de utilități (curent electric, gaz metan, apă curentă, canalizare, telefonie, fibră optică, etc..), întreținerea centralelor termice de încălzire și apă caldă , a convertoarelor pe gaz metan, a instalațiilor de frig locale, verificarea prizelor de curent, verificarea și umplerea stigătoarelor.
11. Are obligația de a coordona efectuarea cu personalul din subordine a unor mici reparații locative (tencuieli, zugrăveli, vopsiri, lăcuiri, etc..) precum și reparații curente ale instalațiilor (înlocuirea elementelor defecte la instalațiile de apă curentă, înlocuirea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat defecte, etc…).
12. În cazul în care reparațiile nu pot fi efectuate cu pesonal propriu, va sesiza conducerea în vederea angajării acestor lucrări cu agenți economici de specialitate. 
13. În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, de combustibili, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte îmrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă la cunoştiinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatare;
14. În caz de incendii să ia primele măsuri de salvare a persoanelor, bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pe pompieri şi să anunţe conducerea unităţii;
15. Are obligaţia de a aduce la cunoştiinţa conducerii serviciului producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
16. Are obligaţia de a sesiza conducerea serviciului public în legătură cu starea de salubrizare a cimitirului municipal, locurile care trebuie salubrizate imediat, alei și rigole care trebuie eliberate de pământ, zăpadă, resturi vegetale etc.;
17. Are obligația de a urmări depozitarea pământului numai la rampa de depozitare provizorie și propune evacuarea acestuia la rampa autorizată atunci când este cazul; 
18. Are obligaţia de a cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul cimitirului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii ;
19. Are obligația să sesizeze conducerea în legătură cu eventuale nereguli constatate cu ocazia efectuării ceremoniilor funerare  pentru acestea să se desfășoare climat civilizat  adecvat și  corespunzător;
20. Transmite zilnic prin e-mail societății de pază lista avizelor de construcție eliberate de conducerea unității. Lista va cuprinde: nr. avizului, deținătorul locului de mormânt,constructorul și locația lucrării;
21. Verifică pe teren zilnic împreună cu deținătorii locurilor de mormânt eventualele sesizări privind eventualele degradări ale construcțiilor funerare și eventuale sustrageri neautorizate de elemente ale construcțiilor funerare;
22. În cazul în care constată abateri repetate de la Regulamentul de Organizare și Funcționare  ale unor persoane sau agenți economici este împuternicit să aplice amenzi conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu și dispoziției primarului. 
23. Are obligaţia de a respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de ordine interioară al serviciului public, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor şi de a îndeplini şi alte sarcini dispuse de directorul serviciului public, menite să conducă la îmbunătăţirea activităţii unităţii.
24. Arhivează conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale interne toate documentele specifice biroului;
25. Primește și soluționează, în colaborare cu consilierul juridic, în termenul prevăzut de legislația specifică, sesizările primite din partea cetățenilor referitoare la monumentele funerare;
26. Rezolva corespondenta specifică în conformitate cu legislația în vigoare;
27. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
28. Aduce la cunoştinţa șefului ierarhic superior și directorului Serviciului Public orice încălcare a cadrului legal şi propune măsuri de îmbunătăţire a sistemului de lucru;
29. Asigură, prin rotaţie, programul de permanenţă în zilele de sâmbătă, duminică sau alte sărbători, dacă este cazul;
30. Execută şi alte sarcini şi atribute menite să conducă la bunul mers al unităţii  dispuse de directorul Serviciului Public Administrare Cimitir Sibiu.

Menţiune: are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), căt şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.