DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU Logoped (S) (perioadă determinată) – 1 post (Centrul de zi „Caleidoscop”) Asistent social practicant (S) (perioadă determinată ) – 1 post (Căminul pentru Persoane Vârstnice)

Social

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU – organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție temporar vacante (perioadă determinată):

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cadrul Centrului de zi “Caleidoscop”:

– 1 post temporar vacant de logoped (S) (perioadă determinată)

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, psihopedagogie sau psihopedagogie specială.
– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

      Probă scrisă.
      Interviu.

Bibliografie concurs:

1. Autismul – Teorie și intervenție educațională, Theo Peeters, Editura Polirom, 2016.
2. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru sericiile sociale de zi destinate copiilor – Standardul 7-Recuperare/reabilitare funcțională.


II. În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice:

– 1 post de asistent social practicant (S) (perioadă determinată)

Condiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
– aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență practicant.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

     • Probă scrisă.
     • Interviu.

Bibliografie concurs

1. Legea 292/2011, legea asistenței sociale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordinul 29/03.01.2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare – Anexa 1 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice…, Modulul I, II și III.
             
Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:

     • probă scrisă : 25.09.2019 ora 10:00;
     • interviu : 30.09.2019 ora 11:00.

   După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

   Rezolvarea contestației se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 16.09.2019, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Comunicare și Relații cu Publicul, cam. P30, de luni până joi de la ora 08:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 08:00 la ora 12:00.

Dosarul de concurs conține:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată directorului executiv;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Pentru toate documentele se vor prezenta și originalele. După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

   Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, parter, camera P30 și la nr. de tel. 0269/208929.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.