DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU Perioadă determinată: Infirmieră – 1 post (Căminul pentru Persoane Vârstnice) Îngrijitoare (personal curățenie) – 1 post (Centrul Adăpostul de Noapte)

Social

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU – organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție temporar vacante (perioadă determinată):

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

I. În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice:

 –> 1 post de Infirmieră (perioadă determinată)

Condiţii specifice de participare:

  – studii generale/medii
  – vechime în muncă: minim 1 an

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

      Probă practică.
      Interviu.

Bibliografie concurs:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI ”Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, TITLUL I – ”Dispoziții generale”, respectiv art.365-368 şi  Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Art. 538 – 541

 II.  În cadrul Centrului Adăpostul de Noapte

–> 1 post de îngrijitoare (personal curățenie) – (perioadă determinată )

Condiţii specifice de participare:

  – studii generale;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

     • Probă practică.
     • Interviu.

Bibliografie concurs:

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI ”Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice”, TITLUL I – ”Dispoziții generale”, respectiv art.365-368 şi  Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Art. 538 – 541 

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:

    probă practica : 03.12.2019 ora 09:00;
    interviu : 06.12.2019 ora 10:00.


După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezolvarea contestației se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25.11.2019, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Comunicare și Relații cu Publicul, cam.P 30, de luni până joi de la ora 08:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 08:00 la ora 12:00.

Dosarul de concurs conține:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată directorului executiv;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Pentru toate documentele se vor prezenta și originalele. După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează, pentru fiecare document în parte.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, parter, camera P30 și la nr. de tel. 0269/208929.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.