Direcţia Fiscală Locală Sibiu (Promovări) Inspector superior – 4 posturi

Social

Direcţia Fiscală Locală Sibiu organizează în data de 14 noiembrie 2019, orele 09,00 (proba scrisă), la sediul instituției din Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, cam 107, concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice enunţate mai jos:

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice:
– 3 funcții de inspector, grad profesional superior

Serviciul Executare Silită Persoane Fizice:
– 1 funcție de inspector, grad profesional superior

Locul de desfășurare al concursului/examenului de promovare în grad profesional – Direcția Fiscală Locală Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, Sibiu, cam 107.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) 
să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.

Probele stabilite pentru concurs/examen: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării pezentului anunţ, respectiv începând cu data de 14 octombrie 2019 până în data 04 noiembrie 2019, inclusiv, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, cam 107, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, astfel: luni – joi : 8:00 – 16:00; vineri : 8:00 – 13:00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1. – copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
2.- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
3.- formularul de înscriere.

Bibliografie propusă:
1. LEGEA  nr. 227/2015 – privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
2. H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX;
3. LEGEA  nr. 207/2015 – privind codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
4. O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și titlul II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
6. Constituția României, republicată;
    
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, telefon nr. 0269/208934, persoană de contact Tomuță Adela, inspector superior, e-mail adela.tomuta@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.